بازگشت بعد از ١٠ سال؛/ تکیه دوباره درخشان بر صندلی ریاست جودو

محمد درخشان رییس سابق فدراسیون جودو لحظاتی قبل یک بار دیگر در این سمت ابقا شد.