آغاز رزمایش پدافند پرتویی کشور

رزمایش پدافند پرتویی کشور با مشارکت استان های قم، تهران و اصفهان در کاشان آغاز شد.۱۱:۵۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر