دریادار سیاری: ناوهای ارتش برای بازدید به ایتالیا می روند