صدور مجوز فروش سیم‌کارت‌های خارجی در ایران

دومین مجوز فروش سیم‌کارت‌های خارجی در ایران صادر شد و در اولین گام سیم‌کارت‌های افغانستان در ایران فروخته می‌شود.۱۱:۵۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر