محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو شد

محمد درخشان به عنوان رئیس جدید فدراسیون جودو انتخاب شد.