ورزش نقش اساسی در جلوگیری از گرایش جوانان به اعتیاد دارد