سعودی ها مدام به آب و آتش می زنند تا حمایت آمریکا را از دست ندهند