هدیه ویژه شهردار اصفهان به رییس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی