برنامه‌های سازمان ورزش شهرداری، رنگ پاییز به خود می‌گیرند