تاج: همه باید برای ایجاد آرامش در فوتبال تلاش کنند