مردی با مانتوی زنانه خود را از بالای ساختمان پرت کرد