ظریف: مردم ایران امنیت ما هستند و امنیت ما درون‌زا است

وزیر خارجه ایران گفت: مردم ما با این همه فشار و تهدید هرگز سر خم نکردند و دلیل آن این است که مردم ایران امنیت ما هستند.