یک فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی تصویب شد

با موافقت نمایندگان، یک فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی تصویب شد.