فراموش نکنید که شهیدان نظاره‌گر کارهای شمایند

بی تفاوتی را از خود دور کنید، در مقابل حرف های منحرف بی تفاوت نباشید.