طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی با یک فوریت بررسی می‌شود

نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی رأی موافق دادند.