طعم تلخ «وتو» به کام ملت آمریکا هم رسید/ترجیح منافع سعودی‌ها بر منافع مردم آمریکا