شمس: آنقدر فریاد زدم که همسایه‌ها بیدار شدند/ خاطرات بازی با ایتالیا برایم زنده شد