کمپین تحریم فیسبوک در حمایت از فلسطین

فعالان و کاربران شبکه های اجتماعی در واکنش به بستن ده ها صفحه با موضوع فلسطین و حمایت از مقاومت، با ایجاد کمپینی خواستار همبستگی و مشارکت در توقف فعالیت در صفحه ها و اکانت های فیسبوک، در روز یکشنبه به مدت ۲ ساعت از ۸ تا ۱۰ شب به وقت قدس شدند….