تیراندازی در دانشگاه ایلینوی در شیکاگو؛ عامل تیراندازی متواری