ورزشی نویس ایرانی در جمع برترین خبرنگاران ورزشی آسیا

«صدرالدین کاظمی» عضو هیئت رئیسه انجمن نویسندگان ورزشی و کارشناس و مفسر کشتی ایران به عنوان یکی از برترین خبرنگاران ورزشی آسیا انتخاب شد.۱۱:۵۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر