اتوبوس ها، تاکسی ها و خودروهای اداری باید معاینه فنی بگیرند

اتوبوس ها، تاکسی ها و خودروهای اداری و خدماتی شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در قالب این طرح می باید نسبت به انجام معاینه فنی اقدام نمایند.