اتوبوس ها، تاکسی ها و خودروهای اداری باید معاینه فنی بگیرند