FATF مصوبه دولت قبل بوده است/ نباید برخی از مباحث را جناحی کرد