درخواست بررسی نتایج انتخابات گابن از سوی رهبر حزب مخالف این کشور

«ژان پینگ» در اعتراض به پیروزی «علی بونگو» خواستار بررسی دوباره نتایج انتخابات شد.