روابط دهلی‌نو-واشنگتن؛ استراتژی منطقه‌ای با پیامدهای جهانی

هند قدرتی منطقه ای است و ادعاهای جهانی ندارد؛ تقاضاهای منطقه‌ای‌ دهلی هم منافاتی با منافع آمریکا ندارد بلکه در بسیاری موارد، همسو نیز هست لذا هند به گسترش نقش آمریکا در منطقه کمک می‌کند و وزن منطقه‌ای خود را نیز افزایش می‌دهد.