روابط دهلی‌نو-واشنگتن؛ استراتژی منطقه‌ای با پیامدهای جهانی