راه اندازه ی ۴ فناوری همگرا در دانشگاه تهران

رییس پژوهشکده فناوری های دانشگاه تهران از راه اندازی ۴ فناوری همگرا با مشارکت دانشگاه شریف خبر داد.