آقای وزیر، آیا علت کلیه فروشی را نمی‌دانید؟!

این رویکرد بی شک نه مورد تایید وزیر است و نه هیچ کس دیگری چراکه فلسفه اهدای عضو، رایگان بودن واگذاری عضو نیست و ماجرا انسانی تر و حتی ورای این است. موضوعی که از شنیدن سخنان اخیر وزیر استنباط نمی‌شود و البته تنها اشکال وارد به این اظهار نظر هم نیست.