لزوم تذکر به سخنگوی دولت برای حفظ حرمت مراجع عظام تقلید

تعدادی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار لزوم تذکر به سخنگوی دولت برای حفظ حرمت مراجع عظام تقلید شدند.