برخورد با FATF همچون برخورد با برجام شده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است برخوردها با FATF همچون برخوردی است که با برجام صورت گرفت.