سفر محرمانه یک هیأت ۱۲ نفره از ژنرال‌های اردنی به فلسطین اشغالی