آسیای مرکزی و ظهور گروه‌های جدید رادیکال؛ تفکراتی که حامیان دولتی دارد

ایجاد شکاف در «جماعت‌ التبلیغ» و ظهور گروه‌های جدید رادیکال از جمله شاخه «یاکین انکار» تهدیدی نه تنها برای قرقیزستان بلکه کل آسیای مرکزی محسوب می‌شود.