آسیای مرکزی و ظهور گروه‌های جدید رادیکال؛ تفکراتی که حامیان دولتی دارد