سال ۹۵ شکوفایی درمان نازایی/ افتتاح ۲۰ بخش نازایی در شهرهای مختلف کشور

سیاست هایی از سوی دولت در رابطه با افزایش جمعیت در دستور کار است.