نانوایی که انگیزه نانوا شدنش قضا نشدن نمازش است

همه ترس و نگرانی‌اش از این است که مبادا نماز صبحش قضا شود. اگر این اتفاق بیفتد، آن روز دیگر برایش روز نخواهد بود