هواپیمایی «عمان» به دلیل استفاده از نقشه‌ای با برچسب «خلیج‌فارس» عذرخواهی کرد

خطوط هوایی «عمان ایر» مجبور شد به دلیل استفاده از نقشه‌های پروازی که از برچسب خلیج‌فارس به جای واژه جعلی خلیج‌ عربی استفاده کرده بود، عذرخواهی کند.