هنرمندان صنایع دستی دنیا برای بهبود وضعیتشان به این اجلاس خیره شده‌اند

معاون صنایع دستی کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات صنایع دستی جهان بازار فروش است، گفت: ما نیازمند همکاری‌ها و توافقات بیشتری در عرصه تجاری هستیم. جایگاه و ساختار فعلی شورای جهانی، امکان چنین حرکت‌هایی را نمی‌دهد.