غداهیجاوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی «شهروند افتخاری اصفهان» شد

رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی در حاشیه نشست شورای جهانی صنایع دستی به عنوان «شهروند افتخاری اصفهان» انتخاب شد.