غداهیجاوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی «شهروند افتخاری اصفهان» شد