در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: این تساوی فاجعه نیست