مربی لاس پالماس/ با خوش شانسی یک امتیاز از رئال گرفتیم