استقرار پلیس در خیابانهای خطرناک شیکاگو

در پی افزایش خشونت و موارد قتل در شهر شیکاگوی آمریکا، مقامات این شهر مسیرهای ویژه ای را برای رفت و آمد دانش آموزان به مدرسه در نظر گرفته اند که نیروهای امنیتی در آنها مستقر شده اند.۱۳:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر