بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی