برگزاری همه‌پرسی جنجالی تعیین روز ملی در منطقه صرب‌نشین بوسنی

صرب‌های بوسنی امروز با وجود مخالفت دادگاه قانون اساسی این کشور برای تعیین روز ملی خود پای صندوق‌های رای می‌روند.