در نشست خبری پس از بازی لاس پالماس مطرح شد/ دلیل تعویض شدن رونالدو از زبان زیدان