با ورود سیستم HIS تحولی بزرگ در سازمان تامین ا‌جتماعی اتفاق افتاد

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی جرئیات حذف دفترچه‌های درمانی و نحوه استفاده از کارت هوشمند درمان و نسخ الکترونیک را تشریح کرد.