با ورود سیستم HIS تحولی بزرگ در سازمان تامین ا‌جتماعی اتفاق افتاد