جایگاه اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی بسیار برجسته بوده است