بازگشت حیدری و حاج‌محمدی به تمرینات و انتقاد از وزیر ورزش