تقدیر مجلس از ورزشکاران و قهرمانان المپیک و پارالمپیک

نمایندگان مجلس با صدور بیانیه ای از عملکرد ورزشکاران المپیک و پارالمپیک قدردانی کردند.